ontslagrecht

met instemming van de werknemer

In het ontslagrecht geldt als regel dat een arbeidsovereenkomst met instemming van de werknemer kan worden opgezegd. Maar alleen op redelijke gronden. Én als herplaatsing in een andere functie niet mogelijk is, of niet in de rede ligt. Een werkgever moet dan wel steeds de geldende opzeggingstermijn in acht nemen.

uitzonderingen

De uitzonderingen op die regel zijn:

  • beëindiging van de arbeidsovereenkomst door opzegging, met toestemming van het UWV, bij bedrijfseconomische noodzaak,
  • beëindiging van de arbeidsovereenkomst door opzegging, met toestemming van het UWV, na twee jaren van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte van de werknemer en;
  • in overige in de wet benoemde gevallen, ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter (op verzoek).

In het laatste geval gaat het veelal om omstandigheden of redenen voor ontslag die meer in de persoon van werknemer gelegen zijn.

Natuurlijk komen de uitzonderingen op de regel pas aan de orde als de werknemer niet instemt met de door een werkgever voorgestelde beëindiging.

grove schets

Het bovenstaande is een heel grove schets van het ontslagrecht. En het op staande voet ontslag om een dringende reden komt daarin ook niet eens voor.

Hoe de ontslagregels in een individuele situatie moeten worden toegepast, is van veel factoren afhankelijk. Alle relevante feiten en omstandigheden van het concrete geval zijn van belang. En die moeten bij de beoordeling van een zaak allen worden meegenomen. Wij kunnen je daarin adviseren, bijstaan en vaak ook – voor en namens jou – procederen. lees meer…

terug