ontslag – arbeidsrecht

onvrijwillig ontslag

Ontslag van een medewerker, die niet bij de organisatie van een werkgever past, is tegenwoordig vaak niet zo eenvoudig. Een medewerker kan, soms om uiteenlopende redenen, niet meer bij de organisatie passen.
Vooral als een werknemer niet instemt met de gewenste beëindiging van de arbeidsrelatie, kan (onvrijwillig) #ontslag weleens problematisch worden.

in de persoon gelegen redenen

Het gaat hier met name over in de persoon gelegen redenen voor beëindiging.

Zo’n reden kan dan in de persoon van de medewerker zelf gelegen zijn. Maar ook in diens relatie tot de (organisatie van) werkgever.
De moeilijkheid zit hem hierin dat de werkgever er vaak niet in slaagt het bestaan van een ‘voldragen rechtsgrond‘ voor ontslag voldoende aannemelijk te maken.

In principe zal de rechter namelijk slechts ontbinden als er is komen vast te staan dat daar een redelijke en voldragen rechtsgrond voor is.

sparringpartner in ontslagzaken

jouw partner bij ontslag

verzochte ontbinding vaak geweigerd

Recent onderzoek naar de ontslagpraktijk in Nederland heeft uitgewezen dat in meer gevallen dan voorheen de verzochte #ontbinding werd geweigerd.
De werkgever wordt dan heengezonden met de ‘boodschap’ het nog maar eens met de werknemer ‘te proberen’.

vast is alleen maar vaster geworden

We zijn nu ongeveer drie jaar verder sinds de invoering van de #WWZ.
Bij de inwerkingtreding was er al in voorzien dat die wet vijf jaar erna zou worden geëvalueerd.
De ervaren starheid van het huidige ontslagstelsel heeft echter nu al geleid tot een concept-wetsvoorstel om de arbeidsmarkt meer in balans te brengen.

Na de verandering van de #ontslagregels is namelijk gebleken dat een ‘vaste baan’ alleen maar ‘vaster’ is geworden.
De idee is ontstaan dat werkgevers daardoor wellicht minder snel nieuwe medewerkers direct ‘voor vast’ aannemen.

de huidige stand van zaken

We hebben inmiddels ervaren hoe de WWZ in de praktijk voor werkgevers en werknemers uitpakt.
Bovendien hebben we gezien hoe rechters omgaan met de vernieuwde ontslagregels.

vergoedingen bij baanverlies

Na ontslag is er veelal de transitievergoeding: de standaard vergoeding bedoeld om de overgang van betaald werk naar ander betaald werk elders gemakkelijker te maken.
Naast die transitievergoeding bij ontslag is er soms ruimte voor toekenning van een extra vergoeding door de rechter aan de ontslagen werknemer.

als werkgever ernstig verwijtbaar is

Het gaat dan om situaties waarin de werkgever in ernstige mate verwijtbaar is aan het ontstaan van het ontslag.
De rechter kan in zo’n geval de ontslagen werknemer een billijke vergoeding toekennen.
De hoogte daarvan is afhankelijk van alle omstandigheden van het concrete geval.

Zo werd onlangs door de rechter aan een werknemer, die volledig door de werkgever aan zijn lot werd overgelaten, een vergoeding van ruim zes ton toegekend (Ktr. Haarlem, 24 april 2018). Het mag wel duidelijk zijn dat het hier ging om een zeer uitzonderlijke situatie. En dat de meeste toegekende billijke vergoedingen beduidend lager zijn.

kom op tegen dreigend ontslag

CH & T Legal Services is met name gespecialiseerd in #rechtshulp, advies en rechtsbijstand aan werknemers.
Bijvoorbeeld als zij te maken hebben met een ontslagsituatie.
We doen dat graag en overtuigend. Gedreven door compassie met het lot van werknemers die in het gedrang zijn gekomen.

………………….

INCASSO

Daarnaast heeft CH & T Legal Services een incassopraktijk.
Opdat MKB-bedrijven tijdig betaald krijgen voor de door hen geleverde producten en/of diensten.
Daar hebben zij immers recht op. Met minder hoeven zij in principe geen genoegen te nemen. Lees meer…